Fontaneria

aixeta
  • Escomesa.
  • Clau de Registre
  • Bateria de Comptadors.
  • Grup de Bombeig.
  • Muntants.
  • Instal·lació aigua freda i calenta.

Totes les nostres instal·lacions de lampisteria es realitzaran sota les diferents normatives vigents.

Código Técnico de la Edificación BOE 23/04/ 2009.-Documento Básico de Salubridad  ( DH-HS ).

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE ). 1027 /2007 20 Julio.

Vols més informació sobre els nostres serveis de fontaneria?