Xarxa de sanejament-PVC

sanejament
  • Arquetes.
  • Col·lectors.
  • Baixants comunitaris.
  • Derivacions individuals.
  • Instal·lacions interiors.
  • Ventilació Primària.
  • Ventilació Secundària.
  • Buneres.

Cumplim amb la normativa vigent


Totes les nostres instal·lacions d'evacuació es realitzaran sota les diferents normatives vigents.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de MOPTMA. ( ORDRE 15 de setembre de 1986 ).

- Norma Tecnològica Espanyola sobre Clavegueram. ( NTSE ISA ORDRE 6 de Març de 1973).